Stationsstraat 2d2 - 1910 Kampenhout
+32486521194
joris@videoman.be

alvo

de juiste klanten via storytelling

Algemene Voorwaarden Videoman

1. Toepassing

1.1. Videoman: dat ben ik, Joris Van Peer, die voor de Opdrachtgever een Video creëert. Mijn BTW-nr is BE0557.876.593 en mijn adres Stationsstraat 2d2, 1910 Kampenhout.

1.2. Opdrachtgever: dat ben jij - zelfstandige, ondernemer, of misschien particulier - die een Video wenst te laten creëren door Videoman.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden genoemd) gelden op alle offertes en overeenkomsten met Videoman, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de Opdrachtgever, tenzij expliciet anders overeengekomen in de Project Overeenkomst.

2. Project Overeenkomst

2.1. Onder Project wordt verstaan, de uitvoering van de opdracht - zijnde de creatie van een Video - zoals overeengekomen in de Project Overeenkomst, vanaf de ondertekening van de Project Overeenkomst tot en met de oplevering.

2.2. Het Project zal aanvangen, hetzij na goedkeuring door de Opdrachtgever van een offerte van Videoman, binnen de geldigheidsperiode ervan, hetzij na het gezamenlijk opstellen en ondertekenen van de Project Overeenkomst (hierna Overeenkomst genoemd). De Overeenkomst zal inhoud, doel, werkwijze, vergoeding en andere details van het Project bevatten. Deze Overeenkomst vervangt op dat moment alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden, alsook goedgekeurde offertes.

2.3. Alle wijzigingen in de opdracht tijdens het Project zullen resulteren in het opstellen van een addendum, dan wel een nieuwe offerte, dan wel een nieuwe Overeenkomst.

3. Oplevering en Gebruik van de Video

3.1. De datum van oplevering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Videoman niet. Vertraging in de oplevering geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de Overeenkomst.

3.2. Indien in de Overeenkomst uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn is opgenomen, wordt deze termijn verlengd wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken, de nodige feedback (tijdig) over te maken, of wanneer de Opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.

3.3. De Video wordt steeds en uitsluitend opgeleverd middels publicatie op YouTube, via het YouTube-kanaal van Videoman (https://www.youtube.com/channel/UCVAwwikAEySzGfPNj5kHuBg). De video zal steeds subtiel onderaan in beeld het roterende logo van Videoman bevatten (zoals te zien op https://www.youtube.com/watch?v=DaxL0qVrqX0&index=8&list=PLu4WZoSF4BBAICUYONydzJvdZG9ExtShe), alsook een aftiteling waarin het logo van Videoman prominent aanwezig is (zoals te zien op https://www.youtube.com/watch?v=mD3wHEBDI-U&index=1&list=PLu4WZoSF4BBDuFSWATgcjATjuK8uJuX98). Van dit artikel kan enkel afgeweken worden, mits expliciete en uitdrukkelijke vermelding in de Overeenkomst.

3.4. Het is de Opdrachtgever toegestaan naar de Video te verwijzen of de Video in te sluiten (embedding genoemd), hetzij via zijn eigen website, hetzij via sociale media. Het is niet toegestaan de Video zelf te uploaden, tenzij dit expliciet zo overeengekomen is.

3.5. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Videoman gecreëerde Video wordt opgenomen in de referentieportfolio van Videoman. Videoman heeft ook het recht de Video te gebruiken voor het promoten van zijn eigen activiteiten, op welke wijze dan ook.

4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle prijzen en tarieven vermeld in offertes, e-mails, Overeenkomsten ea, zijn steeds exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. Het BTW-tarief bedraagt 21%.

4.2. Bij ondertekening van de Overeenkomst, of bij goedkeuring van een offerte, zal steeds een voorschot gefactureerd worden van 25% van het totaalbedrag. Bij oplevering van de reviewversie, zal een volgende schijf van 50% van het totaalbedrag gefactureerd worden. Bij oplevering van de publicatieversie (eindproduct) zal de resterende 25% van het totaalbedrag gefactureerd worden. Dit alles tenzij expliciet anders overeengekomen in de Overeenkomst.

4.3. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Videoman contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Videoman kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

4.4. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Videoman (BE88 7370 4676 3541). Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de Algemene Voorwaarden.

4.5. Indien de Opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Videoman, is de Opdrachtgever aan Videoman een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
 Bovendien behoudt Videoman zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De Opdrachtgever mag in dat geval de door Videoman gemaakte creaties niet gebruiken.

5. Risico en Aansprakelijkheid

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de Opdrachtgever en die zich bij Videoman of op de locatie door de Opdrachtgever bepaald, bevinden, worden bewaard op risico van de Opdrachtgever.

5.2. Bij het filmen op de locatie van de Opdrachtgever, of een locatie aangewezen door de Opdrachtgever, zullen zowel de Opdrachtgever als Videoman alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het materiaal van Videoman te beschermen tegen schade.

5.3. Videoman verbindt zich ertoe het Project met zorg uit te voeren. Videoman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout - zelfs een grove fout - van hem, behoudens in geval van bedrog. Videoman zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade - zoals bv verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel of werknemers - die de Opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Videoman.

5.4. De totale aansprakelijkheid van Videoman, zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan de prijs die door de Opdrachtgever aan Videoman werd betaald voor de opdracht die aanleiding gaf tot het schadegeval.

5.5. Videoman kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van informatie geleverd en goedgekeurd voor gebruik door de Opdrachtgever. Videoman gaat ervan uit dat elke, door de Opdrachtgever, verstrekte informatie gebruikt mag worden door Videoman, tenzij de Opdrachtgever expliciet vermeldt dat Videoman er geen gebruik van mag maken.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, presentaties, documenten, (aanvragen tot) octrooien, publicaties, know-how, alsmede rechten op databanken, onderzoeksresultaten en -gegevens.

6.2. De Opdrachtgever zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Videoman te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Opdrachtgever zal Videoman onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Videoman, waarvan hij kennis neemt.

7. Beëindiging van de Overeenkomst

7.1. Indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie die de Opdrachtgever niet herstelt binnen de acht dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Videoman het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

7.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Opdrachtgever alle door Videoman verleende diensten betalen, alsook de kosten die Videoman moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag dat Videoman nog had kunnen factureren aan de Opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Videoman. Bovendien behoudt Videoman het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien hij bewijst dat zijn werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

8. Algemene bepalingen

8.1. Minnelijke regeling: Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling in onderling overleg.

8.2. Geheimhoudingsplicht: Beide partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de Overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

8.3. Verwerking persoonsgegevens: Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt aan Videoman, heeft Videoman de hoedanigheid van verwerker. De Opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet "Verwerking Persoonsgegevens". De Opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
In het kader van het Project voor de Opdrachtgever, verwerkt Videoman persoonsgegevens van de Opdrachtgever en/of van door de Opdrachtgever opgegeven personen. De gegevens van deze personen worden uitsluitend verwerkt teneinde met de Opdrachtgever in relatie te treden met betrekking tot het leveren van een goede dienst en een degelijke Video. De personen hebben steeds een recht van toegang tot en verbetering van hun gegevens.

8.4. Overmacht: Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Videoman geen controle heeft, bevrijden Videoman, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

8.5. Nietigheid: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Videoman en de Opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

8.6. Toepasselijk recht: Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Videoman. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van een Overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Mechelen.

UA-80522874-2